آزمون فارسی اول ابتدایی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷،تاپایان کتاب

۳۰۰ تومان

پیک آدینه ی فارسی اول ابتدایی هفته ی چهارم اردیبهشت ماه۱۳۹۷،تاپایان صفحه ی ۱۱۳

۲۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفته ی سوم اردیبهشت ۱۳۹۷،تاپایان صفحه ی۱۰۹

۲۰۰ تومان

پیک آدینه ی فارسی اول ابتدایی هفته ی اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۷،تاپایان نشانه ی«ط»

۲۰۰ تومان

پیک آدینه ی فارسی اول ابتدایی هفته ی دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷،اپایان درس آزاد

۲۰۰ تومان

آزمون فارسی اول ابتدایی فروردین ماه ۱۳۹۷،تاپایان نشانۀ «ضـ ض»

۳۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفته ی چهارم فروردین ماه ۱۳۹۷،تاپایان نشانه ی«ضـ ض»

۲۰۰ تومان

آزمون فارسی اول ابتدایی بهمن ماه ۱۳۹۶،تاپایان نشانه ی «چـ چ»

۳۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ سوم فروردین ماه ۱۳۹۷،تاپایان نشانۀ «حـ ح»

۲۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ دوم فروردین ۱۳۹۷،تاپایان نشانۀ«ع»

۲۰۰ تومان
0