پیک آدینۀ فارسی وریاضی اول دبستان هفتۀ دوم بهمن ماه۱۳۹۶،تاپایان نشانۀ«جـ ج»

۳۰۰ تومان

پیک آدینۀاول دبستان هفتۀ اول بهمن ماه۱۳۹۶تا پایان نشانۀ«لـ ل»

۳۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی وریاضی هفتۀ آخردیماه۱۳۹۶تاپایان نشانۀ «خـ خ»

۳۰۰ تومان

آزمون فارسی اول ابتدایی دیماه۱۳۹۶،پایان نشانۀ«خـ خ»

۳۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی و ریاضی اول ابتدایی هفتۀسوم دیماه ۱۳۹۶

۳۰۰ تومان

تکلیف آدینۀ فارسی وریاضی اول ابتدایی هفتۀ دوم دیماه ۱۳۹۶

۳۰۰ تومان

تکلیف آدینۀ فارسی وریاضی اول ابتدایی هفتۀ اول دیماه ۱۳۹۶

۳۰۰ تومان

تکلیف آدینۀ فارسی و ریاضی اول ابتدایی هفتۀ آخر آذرماه۱۳۹۶

۳۰۰ تومان

تکلیف آدینه فارسی وریاضی اول ابتدایی هفتۀ سوم آذرماه ۱۳۹۶

۳۰۰ تومان

تکلیف آدینه فارسی وریاضی اول ابتدایی هفته دوم آذرماه ۱۳۹۶

۳۰۰ تومان
0