پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ چهارم فروردین ۱۳۹۷،تاپایان نشانۀ«ضـ ض»

۲۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ سوم فروردین ۱۳۹۷،تاپایان نشانۀ«حـ ح»

۲۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ دوم فروردین ۱۳۹۷،تاپایان نشانۀ«ع»

۲۰۰ تومان

آزمون فارسی اول ابتدایی اسفندماه۱۳۹۶،تاپایان نشانه ی«ذ»

۳۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ چهارم اسفند۱۳۹۶،تاپایان نشانه ی«ذ»

۲۰۰ تومان

پیک آدینه ی فارسی اول ابتدایی هفته ی سوم اسفندماه۱۳۹۶،تاپایان«_ّ»

۲۰۰ تومان

پیک آدینه ی فارسی اول ابتدایی هفتۀ دوم اسفند۱۳۹۶،تاپایان«خوا»

۲۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ اول اسفند ۱۳۹۶،تاپایان نشانۀ«ژ»

۲۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶،تاپایان نشانۀ «چ»

۲۰۰ تومان

پیک آدینۀ فارسی اول ابتدایی هفتۀ سوم بهمن ماه ۱۳۹۶، تاپایان نشانۀ «ه»

۲۰۰ تومان
0